Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев"

град София

Пето вечерно училище е създадено през 1954 г., за да отговори на потребностите на работещите млади хора , които не са завършили своето средно образование.

Училището съхранява добрите традиции на българската просвета и се развива в синхрон с модерните тенденции за европейско образование.

Педагогическият състав на училището се състои от висококвалифицирани учители, които имат богат опит за работа в нестандартни ситуации. В учебната работа използват активно възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии.

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование подготовката на учениците в прогимназиалния етап на образование е общообразователна, в гимназиалния етап  на образование е профилирана.

В 5.Вечерно СУ"П.Пенев"  се обучават ученици от пети до дванадесети клас. 

Учебната година започва на 15. септември и  е с продължителност от 34 седмици за учениците от пети и шести клас, 36 седмици за учениците от седми до единадесети клас, 31 седмици за учениците от дванадесети клас.