Пето вечерно СУ "Пеньо Пенев"
град София

История

Пето вечерно училище е създадено през 1954 г., за да отговори на потребностите на работещите млади хора , които не са завършили своето средно образование. Училището съхранява добрите традиции на българската просвета и се развива в синхрон с модерните тенденции за европейско образование. Педагогическият състав на училището се състои от висококвалифицирани учители, които имат богат опит за работа в нестандартни ситуации. В учебната работа използват активно възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии.
Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование подготовката на учениците в прогимназиалния етап на образование е общообразователна, в гимназиалния етап на образование е профилирана.

Учебната година започва на 15. септември и е с продължителност от 34 седмици за учениците от пети и шести клас, 36 седмици за учениците от седми до единадесети клас, 31 седмици за учениците от дванадесети клас.

В 5. Вечерно средно училище се организират следните форми на обучение :

  • Вечерна форма на обучение – присъствена, учебните часове се провеждат от 17.20 до 21.30 часа във всеки работен ден на седмицата.
  • Индивидуална форма на обучение – присъствена , само за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ не
  • могат да се обучават във вечерна форма на обучение.
  • Комбинирана форма на обучение – за ученици със специални образователни потребности.
  • Самостоятелна форма на обучение – за ученици над 16 години.

Училището издава следните документи :

  • Удостоверение за завършен клас.
  • Свидетелство за завършено основно образование след седми клас.
  • Удостоверение за завършен първи гимназиален етап след завършен десети клас.
  • Удостоверение за завършен втори гимназиален етап след завършен дванадесети клас, когато не са полагани държавни зрелостни изпити.
  • Диплома за средно образование / след завършен дванадесети клас и успешно положени държавни зрелостни изпити/